O nas

O NAS

Żłobki Miejskie pracują od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przez cały rok kalendarzowy, bez przerw wakacyjnych z wyjątkiem przerw niezbędnych dla wykonania remontu.

Żłobki Miejskie zapewniają opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Wymiar 10-godzinny może być wydłużony jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wskazanych we wniosku.

Do podstawowych statutowych zadań Żłobków Miejskich należy:

 • zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 • wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka;
 • zapewnienie dziecku racjonalnego żywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, uwzględniającego indywidualne zalecenia lekarskie;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
 •  promocja zdrowia, wyrabianie u dziecka nawyków higieny osobistej;
 • zagwarantowanie dziecku odpoczynku;
 • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia, ciepłej i serdecznej atmosfery.

Żłobki realizują cele i zadania poprzez zapewnienie:

 • pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, które poddawane są okresowym przeglądom i remontom,
 • odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń żłobka,
 • personelu z odpowiednimi kwalifikacjami oraz personelu pomocniczego,
 • terenu otwartego przeznaczonego do zabaw dla dzieci, niedostępnego dla osób postronnych.

INFORMACJE

Żłobki Miejskie uwzględniają indywidualne potrzeby dziecka dotyczące żywienia i przyzwyczajeń. Jeżeli dziecko ma indywidualne potrzeby np. podczas zasypiania, odnośnie diety czy warunków rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice/opiekunowie winni informować na bieżąco personel żłobka o takich potrzebach dziecka, aby w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki pobytu.

Rozkład czasu pracy z dziećmi przewiduje ramy czasowe dla:

 • przyjmowanie dzieci do żłobka przez pielęgniarkę/opiekuna, zabawy dowolne, kontakty z rodzicami,
  przygotowanie dzieci do śniadania,
 • śniadanie, karmienie, pomoc dzieciom w samodzielnym posiłku,
 • zabiegi higieniczne,
 • zajęcia tematyczne (umuzykalnienie, plastyka, gry i zabawy dydaktyczno-wychowawcze, zabawy w ogrodzie w okresie letnim),
 • przygotowanie do obiadu,
 • obiad,
 • toaleta, przygotowanie do leżakowania,
 • czas odpoczynku, leżakowanie,
 • podwieczorek,
 • zabawy dowolne, czytanie bajek, słuchanie muzyki, rozchodzenie się dzieci do domu, kontakty z rodzicami / opiekunami.

Oddziały Żłobków Miejskich dysponują pomieszczeniami:

 • szatnie dla dzieci (wózkownie na wózki dziecięce dla grup niemowlęcych),
 • sale zabaw dla dzieci,
 • sypialnie dla dzieci,
 • jadalnie dla dzieci,
 • zespoły sanitarne dla dzieci,
 • szatnie i zespoły sanitarne dla personelu,
 • bloki żywieniowe,
 • pralnia z barierą higieniczną,
 • tereny przyległe do budynków żłobków przeznaczone na zabawy z dziećmi, niedostępne dla osób postronnych,
 • taras przy sali w grupie niemowlęcej.

W przypadku zachorowania dziecka Rodzice powinni skontaktować się ze żłobkiem i poinformować nas o tym fakcie.

Po nieobecności dziecka w żłobku spowodowanej chorobą, rodzic jest obowiązany przed ponownym przyjęciem złożyć oświadczenie o zakończonym leczeniu dziecka lub przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia dziecka zezwala na uczęszczanie do żłobka.

Dziecko uczęszczające do żłobka ma prawo do:

 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w żłobku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej,
 • poszanowania jego godności,
 • wątpliwości, nieporadności i niepokoju,
 • życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • podejmowania zabawy według własnego wyboru,
 • właściwie zorganizowanego procesu rozwoju fizycznego i psychicznego,
 • pomocy w przypadku trudności w kontaktach ze środowiskiem,
 • korzystania z poradnictwa lekarza pediatry.

Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest:

 1. zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego Żłobków Miejskich,
 2. terminowe przedkładanie wymaganych przez Żłobki Miejskie dokumentów związanych z przyjęciem oraz pobytem dziecka w żłobku,
 3. terminowe wnoszenie opłat,
 4. współpraca z opiekunami prowadzącymi dziecko,
 5. przyprowadzanie dzieci zdrowych,
 6. udzielanie rzetelnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
 7. bezzwłoczne odbieranie dziecka ze żłobka w przypadku powiadomienia przez pracownika o zachorowaniu dziecka,
 8. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo w drodze do żłobka i do domu,
 9. powiadamianie Kierownika w przypadku choroby zakaźnej dziecka,
 10. śledzenie na bieżąco ogłoszeń na tablicach ogłoszeń (dostępne przy każdej grupie dziecięcej).