Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Rodzic ma możliwość wnioskowania o przyznanie częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, uzależnionego od wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim przez rodziców dziecka.

  • Minimalna opłata za godzinę pobytu dziecka w żłobku po dokonaniu przeliczeń zgodnie z treścią § 5 ww. Uchwały oraz  przy uwzględnieniu kryteriów dochodowych wynosi 0,62 zł.
  • Wraz ze wzrostem dochodów wzrasta odpowiednio godzinowa stawka opłaty maksymalnie do wysokości 5,62 zł za godzinę przy średniomiesięcznych dochodach przekraczających wysokość 4.060 zł na jednego członka rodziny.
  • Zwolnienie przysługuje również, gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny korzysta z opieki w żłobku, publicznym lub niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej instytucjonalnej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • Wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku: 5,88 zł. dziennie (3 posiłki)
  • Opłaty za pobyt dziecka w żłobku i wyżywienie płatne są w terminie: do 15 dnia każdego  miesiąca z góry za dany miesiąc.
  • Opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10-godzinny wymiar dzienny w terminie: do 15 dnia każdego miesiąca z dołu za miesiąc poprzedni.